ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้า
    ขอประกาศเจตนารมณ์ และขอปฏิญาณ ว่า
                “ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำความดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้าหรือให้การสนับสนุนจะร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน และสังคม จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและสติปัญญา สนับสนุนร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”
                                                 

รายชื่อผู้ปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์

นางรุ่งทรัพย์ เทียมจรรยา ประชาชนทั่วไป
วชิระ ปกป้อง นักเรียน
ธัชพล พาสดา นักเรียน
ปิย​ฉัตร​ ลาด​กระ​โ​ทก​ นักเรียน
พนาธรณ์ วันตานาม นักเรียน
อนิรุทธิ์ ธานะจันทร์ ประชาชนทั่วไป
นางอรพินท์ ชิตเพชร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด.ณ ชิตากานต์ เรืองอ่อน
ด.ญ ชิตากานต์ เรืองอ่อน นักเรียน
นงลักษณ์ อริยะดิบ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด.ญ.จารุวรรณ ตันเจริญ นักเรียน
นางสาวปิยธิดา ช่วยเยียวยา นักเรียน
ด.ญ.ดวงแก้ว เผื่อนพังงา นักเรียน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร รุ่งกิจการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวศศิประภา​ สีทา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาว ชลธาร สิทธิเศรษฐ นักเรียน
นางสาวรสริน พัฒนะราช ครูและบุคลากรทางการศึกษา
น.ส.อุไรวรรณ อุดมลาภ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวนิภาพร เหมทานนท์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายธณรัฐ วงทมนา่ นักเรียน
นางสาวธัญญ์​นิธิ​ ตัน​สิทธิ​พันธ์​ นักเรียน
นายกฤษณะ จันทร์หอม
นางสาวสาธิยา วิเชียรวัฒนานนท์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายวรพันธ์ โรจนรัต รองผู้อำนวยโรงเรียนศรีบุณยานนท์
นางสาวสุภาวดี ลุนพัฒน์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รัตนากร โพธิ์เอี้ยง นักเรียน
นางสาวณัฏฐา อวนมิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสมยศ หมื่นทอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวกมลวรรณ ตรีชั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพนิดา ขมพุทรา นักเรียน
นางสาว สินีนาฏ ภควัตสิริ นักเรียน
นางสาว วรรณิสา เสภ่ นักเรียน
น.ส.วิวรรธณี ฤทธิ์แฉ่งทอง นักเรียน
นางศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสุพรรณี พงษ์สุวรรณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายณัฐ​พงศ์​ อุ้ย​เพชร​ นักเรียน
นางจารุวรรณ พึ่งฉิม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวอาภา วีระวรชัย นักเรียน
นางสาวแววมณี​ สีลาโคตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวธนตวรรณ วรรณวิศาล นักเรียน
ด.ช.กรฤต วิกรมวราฤทธิ์ นักเรียน
นางสาวจิดานันท์ สวนคล้าย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุภรดา วงศาโรจน์ นักเรียน
นางสาวพิณรภัทร ภิรมย์สุข นักเรียน
นางสาวรัตติกาล ไวจำปา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพัชณิดา ปักการะโถ นักเรียน
นางสาวอรุณี ปานชาลี ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายจิรายุส ปุ่มไม้ นักเรียน
นางสาวอรุณี ปานชาลี ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายภาณุพงศ์ ชูกลิ่น นักเรียน
นางนงนุช จงถาวรสถิตย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวปัญญ์ชลี บุญยิ่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทัศน์พล สุดโต ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวศิรณี พลเสนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายนนทกร อุดมศรีอนันต์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ส่งแสง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางจิตติมา คุ้มวัน ประชาชนทั่วไป
นางสาวสุภัสสร คำมา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด.ญ.ศิรภัสสร เกิดเจริญ นักเรียน
นางจันทนา อานมณี ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด.ญพัชรีย์ โคตรอาษา นักเรียน
นางสาวดุจดาว ค้ำจุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์
นายธนะศักดิ์ ขาวปลอด ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์จำนงค์ ประชาชนทั่วไป
นางสาววันวิสา นวลเป็นใย ประชาชนทั่วไป
นางสาว ธาริณี จันทกลัด นักเรียน
นายณรรฐพล​ ใจศรี ประชาชนทั่วไป
ด.ญ.จินดาพร สุระมณี นักเรียน
ดช. ภัทรนนท์ สอนดิษฐ์ นักเรียน
นางสาววรรณกานต์ ใจช่วง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชล ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางพิมนิพา โลจายะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุชาดา นาคบัว ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด.ญ.ศิริกาญน์ รัตนจันทร์ นักเรียน
นายมานิต เลิศกิตติกุลโยธิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางกาญจนา มังครักษ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวเพลินใจ วิริยะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด.ช.พัชรพล บุญประจวบ นักเรียน
ด.ช.ธนัช บุญประจวบ นักเรียน
นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ บุญประจวบ ประชาชนทั่วไป