เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า

  ขอปฏิญาณตน ว่า
  ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตน ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีให้สมกับได้ชื่อว่าครู
  ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจักอุทิศตนตั้งใจสั่งสอนและอบรมศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติ
  ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจักรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของคณะครูบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคม
  banboon_code
  พิมพ์อักขระตามที่คุณเห็นในภาพ / IPลงนาม : 3.85.80.239
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม รองผู้อำนวยการฯ
2 นายวรพันธ์ โรจนรัต รองผู้อำนวยการฯ
3 กาญจนา มังครักษ์ ครู
4 นางธนวัน ธนานักการ บุคลากรทางการศึกษา
5 นายนนทวัฒน์ เกษแก้ว ครูอัตราจ้าง
6 นางสาวแววมณี สีลาโคตร ครูผู้ช่วย
7 นางอุไร บุตรไสว ครู
8 นางสาวจิราพร จินดาโรจน์ ครูผู้ช่วย
9 นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ ครู
10 นางอภิญญา สังขรักษ์ ครู
11 นางสาวนิภาพร เหมทานนท์ ครูอัตราจ้าง
12 นายมานิต เลิศกิตติกุลโยธิน ครู
13 นางสาวจิดานันท์ สวนคล้าย ครู
14 นางสาวสาธิยา วิเชียรวัฒนานนท์ ครู
15 นายนนทวัฒน์ เกษแก้ว ครูอัตราจ้าง
16 นางสาวชนิศา สุขเกษม ครู
17 นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากูล ครู
18 นางสาวดุจดาว ค้ำจุน ครู
19 นางสาวจุฑามาศ ท่าทราย ครูผู้ช่วย
20 นางสาวรัตติกาล ไวจำปา ครู
21 นางสาวจุฑามาศ ท่าทราย ครู
22 นางสาวสุภาวดี ลุนพัฒน์ ครู
23 นายดลวาการ ลิ้มระหงษ์ ครู
24 นายพจกร ธูปะเตมีย์ ครูอัตราจ้าง
25 นางสาวกมลวรรณ สุขะตุงคะ ครูอัตราจ้าง
26 นางกาญจนา แก้วน้ำค้าง ครู
27 นายชนะพล บุณยภาธิน ครูอัตราจ้าง
28 นางอรพินท์ ชิตเพชร ครู
29 นางสาวอังสณา น้ำทอง ครู
30 นางนงนุช จงถาวรสถิตย์ ครู
31 นางสาวนุจรี พรมสถิต ครูอัตราจ้าง
32 นางจันทนา อานมณี ครู
33 นางศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล ครู
34 นางอรอนงค์ ทองปาน ครู
35 นางสาวศิรณี พลเสนา ครู
36 นางพิมนิพา โลจายะ ครู
37 นางสาวเพลินใจ วิริยะ ครู
38 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา ครู